Verkoopsvoorwaarden

Erkenning van onze voorwaarden

De algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van artikelen via de website Siergrindshop.be/ Bouwmaterialen Develtere België, BTW-nummer BE0453 977 321
Voor al onze offertes, verkopen en leveringen en voor alle bestellingen, met inbegrip van toekomstige bestellingen, gelden de hiernavolgende voorwaarden. Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op de algemene voorwaarden van de klant. De eventuele nietigheid van één of meerdere bedingen in deze algemene voorwaarden, doen geen afbreuk aan de rechtsgeldigheid en toepasselijkheid van de vorige bedingen.

Door een bestelling te plaatsen op de website www.siergrindshop.be aanvaardt de koper deze verkoopsvoorwaarden volledig en zonder voorbehoud.
 
Productinfo
Elk voorgesteld artikel wordt zo nauwkeurig en zo volledig mogelijk beschreven, aangevuld met één of meerdere foto's die u een duidelijk en waarheidsgetrouw beeld bezorgen van het betreffende artikel.
We zijn echter niet verantwoordelijk voor druk- en zetfouten op de website evenals mogelijke foutjes in de door leveranciers en/of fabrikanten verstrekte technische fiches.

Prijzen
Alle opgegeven prijzen zijn aangeduid in euro, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
Voor een bestelling geldt steeds de prijs en/of actie die op het moment van de bestelling wordt vermeld. Indien een gekocht artikel korte tijd later wordt afgeprijsd kan hierop geen aanspraak worden gemaakt.

Bestellingen en betalingen
Een besteld artikel wordt pas verstuurd nadat de betaling voldaan is. Betaling geschiedt met alle mogelijke betaalmogelijkheden die op onze webshop vermeld staan. Andere betaalmogelijkheden worden niet aanvaard.

Wanneer het bestelde artikel niet voorradig is wordt u hiervan per e-mail op de hoogte gebracht. Eventuele onjuistheden in de facturatie, wijzigingen of annulering van de bestelling dienen door de klant per e-mail aan info@bouwmaterialendeveltere.be te worden doorgegeven.
 
Verzending en levering
Van zodra uw betaling geregistreerd werd, worden de artikelen binnen 2 à 5 werkdagen geleverd.
Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.
Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de koper.
De koper verbindt zich ertoe de bestelling onmiddellijk te controleren bij ontvangst. Indien je schade vaststelt aan de door jou bestelde artikelen dient de koper Bouwmaterialen Develtere hiervan onmiddellijk op de hoogte te brengen per e-mail.

Verzendkosten
Levering en vervoer van producten is steeds op kosten van de klant. In geval de klant wenst dat de producten verder gestockeerd worden bij ons gaat het risico over op de koper. In geval van verlies of beschadiging dragen wij geen enkele verantwoordelijkheid. 

Oorlog, mobilisatie, blokkade, gedeeltelijke of volledige stakingen, lock-out opstand, epidemieën, weersomstandigheden, ziekte, machinebreuk, branden, ontploffingen en iedere oorzaak die de regelmatige levering door onze leveranciers in grondstoffen, brandstoffen en bevoorrading van een normale productie, voor de verzending of het transport verhinderen, alsook voor alle gelijkaardige omstandigheden die onze firma of zijn aannemers zou ondergaan, worden beschouwd als zijnde overmacht en kunnen in geen geval ons worden toegerekend. In geen geval kunnen wij aangesproken worden tot enige (schade)vergoeding. In geval van overmacht hebben wij het recht om het contract te annuleren door eenvoudige schriftelijke kennisgeving aan de klant van de reden die de uitvoering verhindert. Wij zullen in dat geval geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd zijn. 
 
Herroepingsrecht
De klant heeft altijd het recht te laten weten dat hij afziet van de aankoop via de siergrindshop.be, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief, binnen de 14 kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag die volgt op de levering sturen.
Het retourneren van een bestelling geschiedt voor rekening van de klant.

De koper dient het product binnen de 14 kalenderdagen in originele staat, ongebruikt, onbeschadigd, voorzien van alle originele labels en in originele verpakking terug aan de verkoper te bezorgen. 
Bij het terugsturen van het product geldt de effectieve verzenddatum als controledatum.

Wanneer wij de goederen terug ontvangen hebben en deze goederen zich nog steeds in dezelfde staat bevinden als deze werden opgestuurd, wordt het aankoopbedrag binnen de 5 werkdagen teruggestort op de rekening van de persoon die de bestelling geplaatst en betaald heeft. Indien blijkt dat de goederen niet conform bovenstaande voorwaarden teruggestuurd werden (beschadigd, beschadigde verpakking, gebruikt,...), kan het gebeuren dat het aankoopbedrag niet of slechts gedeeltelijk terugbetaald worden.

Het spreekt voor zich dat afgeprijsde artikelen niet in retour kunnen kunnen of wanneer het gaat om bepaalde producten speciaal voor u gemaakt of gepersonaliseerd werden.

Diverse bepalingen
Breekbare goederen moeten onmiddellijk bij levering gecontroleerd worden. Eventuele klachten dienen onmiddelllijk (binnen 24 uur na levering) en schriftelijk (via mail, aangetekende post) gemeld te worden op straffe van onontvankelijkheid. Protest tegen onze facturen dient schriftelijk en uiterlijk binnen de 8 dagen te gebeuren. Wij zijn niet verantwoordelijk voor maten die niet schriftelijk werden doorgegeven. 
Klachten omtrent zichtbare gebreken dienen uiterlijk binnen de 24 uur na levering schriftelijk geformuleerd te worden. Klachten betreffende niet-zichtbare gebreken dienen binnen de 8 dagen na het ontdekken ervan schriftelijk geformuleerd te worden. Bij gebreke hieraan worden de klachten niet aanvaard. In elk geval is onze aansprakelijkheid voor verborgen gebreken beperkt tot 1 jaar na datum levering.

Overmacht 
Wij zijn niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, zoals onder meer brand, machinebreuk, ongevallen, stakingen of lock-outs, uitzonderlijke verkeershinder zoals storm, sneeuw en overstromingen, import- of exportbeperkingen, verhogingen van belastingen, taksen, retributies, heffingen, accijnzen en douanerechten of andere maatregelen van de overheid, wisselkoersfluctuatie, inflatie, epidemie, oproer of oorlog, gewapende overval, fouten van, vertragingen of overmacht bij leveranciers van goederen of diensten. Het ontoerekenbaar en onvermijdbaar karakter van voormelde omstandigheden wordt steeds geacht verworven te zijn.

Toepasselijk recht
Op deze verkoopsvoorwaarden is het Belgisch recht van toepassing.

Privacy
Door te bestellen op de webshop van siergrindshop staat de klant uitdrukkelijk toe dat Siergrindshop  zijn/haar persoonsgegevens mag gebruiken voor doeleinden zoals administratie van het klantenbestand, beheer van bestellingen, leveringen en facturatie, marketing, reclame en promoties van haar producten.

De klantengegevens worden niet aan derden doorgegeven. De koper heeft het recht tot inzage van de gegevens die op hem/haar betrekking hebben en kan de rechtzetting of het schrappen ervan vragen door een e-mail te versturen aan info@bouwmaterialendeveltere.be